Spreken 5 in de trein of bus

Wat zeg je in de trein of in de bus?
Begin met oefening 1, dan oefening 2, enz.
oefening 1 printer    druk de oefening af
oefening 2
oefening 3
oefening 4