Stichting Taalmenu doet er alles aan om deze website actueel en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef aan waar op de website u de informatie leest. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie via onze contactpagina.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Stichting Taalmenu via deze website, aanvaardt Stichting Taalmenu geen aansprakelijkheid.

Op het gebruik van de website en al zijn componenten (inclusief forums) zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Reacties en privacyvragen die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 1 maand een reactie van ons kunt verwachten. Bij complexe verzoeken laten wij u binnen 1 maand weten of wij maximaal 3 maanden nodig hebben.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of informatieverzoek, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Stichting Taalmenu.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Taalmenu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Mocht u vragen of problemen hebben met de toegankelijkheid van de website, neem dan gerust contact met ons op.